By Silvie, gevestigd Gieser Wildemanhof 7, 2728 KG in Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
Https://www.bysilvie.nl | Gieser Wildemanhof 7 | 2728 KG Zoetermeer | 0614358929
Silvie Leurs is de Functionaris Gegevensbescherming van By Silvie. Zij is te bereiken via info@bysilvie.nl

TOEPASSELIJKHEID
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die je plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

By Silvie is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

PERSOONSGEGEVENS DIE BY SILVIE VERWERKT
By Silvie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geslacht
Telefoonnummer
Email-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website, hieronder valt bijvoorbeeld je IP-adres
Lijst met contactgegevens van de klant via WhatsApp
Bankrekeningnummer
De voor jullie in opdracht gemaakte foto’s

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE BY SILVIE VERWERKT
By Silvie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Ras
Gezondheid
Seksuele leven
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter controleert By Silvie niet of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, willen wij je gelieve verzoeken contact op te nemen via info@bysilvie.nl, wij zullen deze informatie in dat geval verwijderen.

DOEL EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van By Silvie. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

By Silvie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het beeldmateriaal wat door By Silvie van jou wordt gemaakt en opgeslagen, zal worden gebruikt voor promotie op social media kanalen, drukwerk en op de website (tenzij anders afgesproken)
By Silvie verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangiften.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
By Silvie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van By Silvie) tussen zit.

HOE LANG BY SILVIE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD
By Silvie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar > wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar > wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar > wettelijke verplichting
E-mailadres: levenslang > tenzij anders overeengekomen bewaren wij je email-adres levenslang voor het geval er correspondentie omtrent het gefotografeerde beeldmateriaal benodigd is
Gegevens voor de nieuwsbrief: wij bewaren je gegevens tot je je afmeld voor de nieuwsbrief
Gegevens over je activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analytics en Facebook Pixel verzamelen deze gegevens en slaan deze op, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren
Foto’s: levenslang > tenzij anders overeen gekomen bewaren wij foto’s in opdracht van jou gemaakt levenslang op extra beveiligde harde schijven in het bezit van By Silvie

VERSTREKKING MET DERDEN
By Silvie verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. By Silvie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COMMERCIËLE DOELEINDEN
Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jouw geregistreerde email-adres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Je persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jouw herleidbaar.
Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
• Tracking cookies: wij plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
• Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. By Silvie gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
• Facebookpixel: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. By Silvie gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Facebookpixel.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
By Silvie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Silvie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bysilvie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

By Silvie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CONTACT
By Silvie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk, heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op of via info@bysilvie.nl

Postadres: Gieser Wildemanhof 7, 2728 KG Zoetermeer
Vestigingsadres: Gieser Wildemanhof 7, 2728 KG Zoetermeer
Inschrijvingsnummer KvK: 54695198
Telefoon: +31 6 14 35 89 29
E-mailadres: info@bysilvie.nl

PRIVACYVERKLARING